เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางพมรศรี ชูรัตน์ 2.นายธนพล คานแก้ว 3.นายสุภา...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.Mr.Melvin Lanavia Fordan
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางกิติญา นามเสน 2.ครูชาวจีน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวัน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายนพปฎล แสนเรือง 2.Mr.Daniel John Eagle 3.Mr....
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาววัลยา บุญโอภาส
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสุธีรา พรหมแก้ว 2.Ms.Gerlie Lequin
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวศศิธร ปานคง 2.นางจุทาทิพย์ บัวพูน 2.นางสา...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.สิบเอกสมชัย รัตนพันธ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว 1.นางกันตยา กระจาย 3...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวจิตสุภา พริกคง 2.นางสาวกัญจน์ภัส เกตุโรจ...
รับสมัคร:
Note:รับสมัครนักเรียนที่มีความรู้เรื่องทักษะการให้คำปรึ...

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางภูริชญา เผือกพรหม2.นางเกษศิรินทร์ นาคสง3....
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6 นักเรียน SME และคู่ขนานเท่านั้น / นักเรียน SME และคู่ขนาน ที่เรียน นศท.ให้ไปลงทะเบียนในกลุ่ม นศท.ให้ตรงระดับชั้น(ตรวจสอบตนเองก่อนกดสมัคร)
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางธนชพร ภูวรณ์ 2.นางทัศนีย์ สุขเนาว์ 3.นา...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายฉัตรชัย อรุณกมล
รับสมัคร: ม.5 ม.6 เฉพาะคณะกรรมการนักเรียน ที่เป็นอยู่แล้วเท่านั้น
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.ครูวรพจน์ จีนด้วง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางดารณี แสงมณี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวกฤษณี เพชรทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางมณฑา คำนุ่น 2.นายโอส์ศริยะ จันทร์ทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวฤทัย สุขเกษม 2.นางศิริวรรณ ทองนอก 3.นาย...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายบัญญัติ ศรีประเสริฐ 2.นายวธัญญู ทองเหลือ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางอุมา บุญเทียบ 2.นางสาวไมตรี รักซ้อน
รับสมัคร: ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เท่านั้น)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางอรัญญา ยกล้วน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายศรีศักร นามเสน 2.นางสาววันทนี ญาณหาญ 3.นายว...
รับสมัคร: ม.4 ที่สนใจเรียน นศท.เท่านั้น
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายศรีศักร นามเสน 2.นางสาววันทนี ญาณหาญ 3.นายว...
รับสมัคร: ม.5 (ที่เรียน นศท.อยู่แล้วเท่านั้น)
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายศรีศักร นามเสน 2.นางสาววันทนี ญาณหาญ 3.นายว...
รับสมัคร: ม.6 (ที่เรียน นศท.อยู่แล้วเท่านั้น)
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางณัชปภา นิยมผล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางอรชร สมประดิษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายสมโชค เอียดเฉลิม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางเรวดี บัวทอง 2.นายจรัญ บัวทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวเสาวภา โชติพันธ์ 2.นางอุไรรัตน์ นิลวิเชี...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาววรางคณา สุทธิรักธิ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางภาวณี รัตนสมบูรณ์ 2.นางสิริภรณ์ นวล...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.ครูพิมพกานต์ รัชทูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6 รับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางหมากรุก
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางจริยา จิตสำรวย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางศิริพร รัตนพันธ์ 2.นางขนิษฐา สุขทิพย์
รับสมัคร:
Note:-